ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PORTUDERA 2016

2017-04-29
PICS D'EUROPA

PORTUDERA 2016

CAVITATS EXPLORADES


Durant el transcurs de l'any 2016 el Club d'Espeleologia l'Avern va portar endavant la 1ª Campanya d'exploracions Espeleològiques a la zona de Portudera, al massís oriental dels Pics d'Europa.


 

Durant les expedicions dutes a terme durant tot el periòde del passat 2016 van ser localitzades 14 cavitats de les que van estar explorades 6. D'aquestes 6, 4 ja es van donar per finalitzades.

Des d'aquestes linìes volem donar a coneixer aquestes cavitas, aixì com les seves topografies.


PO-1

Situació geogràfica: Jou de la Poza
 
Coordenades U.T.M .: Z-969
                     X-0354810
                     Y-4793687
Descripció:
 
Cavitat en forma de cova, amb una alçada a la boca que sobrepassa els 5 metres, encara que l'amplada no supera el metre. Situada al punt més baix de la gran depressió que forma aquest jou, i en el seu punt de màxima absorció.
 
Formada a favor de l'estratificació, al seu voltant trobem diferents conductes, també amb funció de sumiders, però de menor grandària. Aquests conductes han estat tapats amb pedres pels pastors de la zona i no han estat explorats encara per nosaltres.
 
A l'entrada de la cavitat trobem murs de pedra, el primer d'un metre d'alçada i el segon supera el 1,80 metres, cal assenyalar que per dur a terme l'exploració d'aquesta cavitat s'ha respectat totalment la integritat d'aquestes infraestructures.
 
La cavitat en un inici es desenvolupa horitzontalment, i està formada per una galeria amb lleugera inclinació que als pocs metres és creuada per una altra galeria de menors dimensions. A la dreta, i després d'uns pocs metres, la galeria redueix les seves dimensions, aquest punt encara no ha estat forçat per poder descartar la continuació del mateix.
 
A l'esquerra, i després d'un petit ressalt, la cavitat es desfonda. En un primer tram i donades les seves reduïdes dimensions, obliga a avançar en oposició fins que darrere d'una finestra es pot observar com el pou s'eixampla.
 
Accedint a la vertical assegurat mitjançant un passamans, es descendeix aquest P-9 d'estreta capçalera. A la base d'aquest pou, que augmenta les seves dimensions en aquest punt, es pot observar com l'aigua treballa fortament. La roca polida i negra, i la gran quantitat de còdols així ho demostren.
 
La cavitat continua per un conducte que va reduint les seves dimensions per l'acumulació de sediment, fins a impedir la continuació de l'explorador als 18 metres de profunditat. La notable corrent d'aire en aquest punt de la cavitat fa pensar en una possible continuació i no descartem en futures expedicions forçar aquest pas.
 
 

PO-3

Toponímia: Cueva de los Praducos
 
Situació geogràfica: Jou dels Praducos
 
Coordenades U.T.M: Z-926
                   X-0354867
                   Y-4793926
 
Descripció:
 
La Cueva de los Praducos (PO-3), es situa en el fons del jou del mateix nom. La cavitat actua com a col•lector de tota l'aigua que recull aquesta àmplia depressió. L'entrada a la mateixa ha estat modificada per l'home, restant-li mida i adequant aquest per a la col•locació d'una porta, i així protegir el seu interior. Ja dins de la mateixa, la galeria d'entrada té una amplària propera als quatre metres, i està ocupada totalment per restes d'antigues formatgeres, avui en desús.
 
Continuant direcció Est, i en sobrepassar aquestes restes, la cavitat perd amplitud i es torna meandriforme. Després de superar un pas estret, els signes d'erosió s'accentuen. Després de recórrer uns metres la cavitat gira bruscament  90º  cap al sud, on guanya alçada fins arribar als 5 metres. Aquí la base del meandre s'estreny fins a fer-se impracticable. En oposició i guanyant alçada, arribem a una ampli repeu format per un cúmul de blocs. Després de forçar un pas de tot just 30 centímetres -aquest va ser el punt que va detenir l'exploració en la campanya estival-  i baixar el ressalt que es troba darrere seu, ens trobarem en una petita estància, on només és possible continuar pel llit del meandre, i novament després d'una estretor.
 
Després d'aquesta petita estància,  i continuant per un estret conducte arribarem a una altra saleta de dimensions més còmodes. Aquesta, adornada de fines concrecions tan sols ofereix una possibilitat de continuació. De nou per una estreta rampa, i en superar una petita vertical, ens situarem en una sala de majors dimensions respecte a la resta de la cavitat.
 
Aquesta sala, presenta un potent recobriment estalagmític en forma de colada. En el seu fons, i després d'un ressalt un petit conducte impenetrable marca el punt final a la cavitat als 21 metres de profunditat.
 
 

 
PO-4
 
Situació geogràfica: Jou de los Cocines
 
 
Coordenades: Z-1093
             X-0355156
             Y-4793348
Descripció:
 
Aquest avenc posseeix una gran boca d'entrada. El descens al seu interior s'inicia amb una rampa d'uns  40 o 45º d'inclinació amb abundant malesa, de fet l'explorador desapareix entre ella en iniciar el descens. En arribar a la base d'aquesta rampa, la cavitat continua en dues direccions.
 
Al Nord, un petit ressalt, fàcilment superable, ens possibilita continuar escassos metres fins que la cavitat es torna impenetrable. Al Sud,  és l'opció més evident,  un P-8 ens deixa sobre una rampa de pedres, que finalitza en un P-7.
 
Per accedir a la capçalera d'aquesta petita vertical serà necessari instal•lar un passamans. Ja baixat aquest P-7 la cavitat finalitza bruscament. És en aquest punt on vam arribar als 26 metres de profunditat, i on la cavitat forma una petita estància. Aquesta avenc es va donar per explorada i finalitzada, ja que no ofereix cap possible continuació.
 
 

PO-6

Situació geogràfica: Vega l'Engraneu
 
Coordenades: Z-1144
             X-0356339
             Y-4792429
 
Descripció:
 
La boca d'entrada, d'un metre d'amplitud, i de recent obertura (col•lapse càrstic), dóna pas a un P-12 que manté gairebé constant la seva amplitud fins a la meitat del pou, on comencen a augmentar les seves dimensions, però,  sense ser aquestes exagerades en cap moment.
 
Ja a la base del P-12, i en direcció Oest, la cavitat contínua en horitzontal amb el terra totalment pla i recobert de sediment argilós. Després d'uns 30 metres, la cavitat finalitza sobtadament.
 
Cal destacar la gran quantitat d'argila i la forta corrosió que presenta la roca al llarg de tota la cavitat, signes que indiquen una forta circulació i posteriorment embassament de l'aigua.
 
A prop de la base del pou d'entrada, trobem a la dreta (direcció N-O) un petit conducte que ens situa en una fractura paral•lela a la principal. Aquesta de menor  desenvolupament que l'anterior arriba fins als 12 metres d'altura, obrint-se al sostre una petita obertura, deixant passar un raig de llum. Aquest petit orifici es pot trobar a l'exterior a uns 10 metres de la boca i en direcció Oest.
 
Desconeixem el gruix del sostre i la consistència del mateix, però,  és probable que en un futur pròxim es produeixi un col•lapse en aquest punt.
 
La cavitat presenta una profunditat màxima de -18 metres, amb un desenvolupament total de 76 metres. En el punt més profund es van trobar les restes d'una cabra, fet que va ser comunicat als pastors de Portudera, motiu pel qual comencen a referir-se a aquesta cavitat com la Torca de la Cabra.
 
La cavitat es va donar per conclosa, ja que va ser explorada completament i topografiada.
 
 

 

En el 2017 les exploracions continuen!!!!!!