ESPELEOAVERN

Club d'Espeleologia l'Avern Ontinyent

Noticias

PO-16

2020-03-30

PO-16

Torca de la Yuja

L'any 2016 es va iniciar per part de Club d'Espeleologia l'Avern d'Ontinyent, el Projecte d'Exploració Espeleològica a la zona de Portudera al massís Oriental dels Pics d'Europa. Aquest projecte té com a objectiu crear un catàleg de les cavitats existents en l'esmentada zona. 

Espectacular entrada a la Torca de la Yuja (PO-16).

Localitzada i explorada en la campanya d'abril del 2017, la Torca de la Yuja (PO-16) obre la seva gran boca d'entrada en la mateixa Canal de Yuja, gairebé en el seu extrem superior. De grans dimensions, la seva entrada ofereix una espectacular imatge. Una rampa inicial de forta inclinació, desemboca en una vertical de 30 m. Aquest pou (P-30) amb un diàmetre pròxim als 15 m, ens situa en una altra rampa inclinada, on l'aigua en èpoques de pluja deu de circular. Aquesta rampa finalitza en una petita vertical de 3 m, arribant a un conducte on l’amplària de la supera els 9 m. En el sòl d'aquest conducte trobem gran quantitat de blocs de diferents mides, provinents dels processos clàstics. Continuant pel mateix conducte, i fins al punt on comença a perdre amplitud, una petita estància ens situa en la màxima profunditat de la cavitat, és en aquest punt on la mateixa finalitza bruscament.
 
 
Capçalera del P-30, amb una amplària que s'apropa en algun punt als 15 m diàmetre.
 
La Torca de la Yuja (PO-16) en la seva evolució, sembla respondre a la sèrie de cavitats afectades per processos de dissolució inversa, provocant aquesta dissolució el fort cavernàment de la cavitat. La boca d'entrada respon a aquest procés, on la pròpia cúpula del pou va col•lapsar obrint la cavitat a l'exterior.
 
La Torca de la Yuja (PO-16) és coneguda pels pastors de Portudera des de sempre, sent per a ells un lloc perillós -lloc on "se entorcaba" el ramat- donada la seva situació en una canal de forta inclinació, i atès, que la seva situació és inapreciable fins a arribar al costat just de la cavitat.
 
 
Vista del P-30 des del interior de la cavitat, on és pot gaudir d'una impressionant imatge.
 
 
Les primeres exploracions en la cavitat sembla ser que van ser dutes a terme per espeleòlegs suïssos a principis de la dècada dels anys 80 passat segle, tal com ho demostra la inscripció que van deixar a la cavitat. Encara que revisant les seves memòries i treballs en Portudera, no hem trobat referència, ni topografia alguna d'aquest avenc. Ignorem si posteriorment a l'exploració dels espeleòlegs suïssos la cavitat va ser de nou visitada.
 
La Torca de la Yuja ofereix uns resultats finals de -57 m de profunditat, i 88 m de desenvolupament total. Exploració finalitzada.
 
 
 
 
 
 
 
Text, fotos i topografia per Vicent Sanchis i Rebeca Díaz. L’autoria de la informació editada en espeleoavern.es té caràcter col•lectiu, comprenen a totes i cadascuna de les persones citades com autors. La informació i material contingut en espeleoavern.es és pot distribuir, difondre, compartir i comunicar-se lliurement, havent sempre de citar als autors i a l’entitat editora, en aquest cas Club d’Espeleologia l’Avern. No es pot obtindre cap benefici econòmic de la informació i treballs editats, així com tampoc es poden modificar baix ningun concepte els mateixos.